Odpovědnost za vady, záruka, uplatnění reklamace

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího , se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

 2. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na jeho adrese.

 3. Reklamační řád  - vznikne-li na zboží dodaném elektronickým obchodem www.umazliku.cz  reklamační důvod, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem.

Písemné ozámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese:

 info@umazliku.cz nebo 

 Oznámení o závadách musí obsahovat:

jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, podrobný popis závady (pokud je to možné i fotografie) a návrh na řešení vzniklé situace. Ve všech případech je třeba předložit fakturu za zboží, kterou obdržel spolu se zbožím, jehož vady jsou reklamovány.

Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození vzniklého při přepravě. Pokud je obal poškozen, pak je kupující povinen dále na místě zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží v zásilce. V případě poškození obalu ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky. Usnadní to další vyřizování reklamace. O případném poškození zboží je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.

Prodávající informuje kupujícího do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách o následném postupu řešení reklamace. 

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkcí a škod vzniklých neodborným používáním, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.

Vzorový formulář ke stažení zde